• Vi knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen

  Velferdsteknologi for helsevesenet

  Dignio leverer velferdsteknologiske løsninger som bedrer helse og øker livskvalitet. Med Dignios løsninger kan kommunen følge opp med færre hjemmebesøk og brukerne opplever mestring og trygghet.

Våre løsninger

Dignio er Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vi setter pasientene i fokus, samtidig som vi gjør det enklere for helsepersonell å følge opp mange på en sikker måte.

Høy kvalitet og opplevelsen av nærhet i oppfølgingen er en forutsetning for at medisinsk avstandsoppfølging skal gi en verdifull, forebyggende og positiv effekt.

Våre løsninger gir pasienten mulighet til å gjøre medisinske målinger på seg selv hjemme med vissheten om at helsepersonell følger opp resultatene og er tilgjengelige for støtte og omsorg underveis. Det gir en trygg, fleksibel hverdag med sterkere mestringsfølelse og høyere livskvalitet. 

Plattformen

Kjernen i vår løsning består av tre likeverdige elementer: vår programvare spesielt utviklet for helsepersonell, vår brukervennlige pasientapp og vår metodikk for avstandsoppfølging – alt utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell. Pasienten er aldri alene, men kan enkelt søke råd, hjelp og oppmuntring fra helsepersonell gjennom våre digitale løsninger.

 • Dignio prevent

  Dignio Prevent er helsepersonellets verktøy, en web-applikasjon utviklet for å kunne håndtere medisinsk avstandsoppfølging. Den integrerer en rekke pasientstyrte medisinske enheter som støtter hjemmebasert omsorg, som for eksempel medisinske målinger, symptomrapportering og rehabilitering.

  Det brukervennlige verktøyet er designet for at viktig informasjon skal bli lett synlig og enkel å behandle. Det krypterte journalsystemet gjør dessuten at alle måleresultater og journalnotater blir tilgjengelige for pasienten.

  Dignio Prevent har gått gjennom grundig testing og er i bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Plattformen er tilrettelagt for enkel integrasjon med andre IT-systemer og nye typer medisinsk måleutstyr.

 • MyDignio

  Pasientappen, MyDignio, er enkel og intuitiv selv for de mest digitalt uerfarne brukerne. Den brukes i kombinasjon med relevant måleutstyr, som automatisk overfører måleresultatene via Bluetooth til pasientens nettbrett eller smarttelefon.

  Måleresultatene blir umiddelbart synlige for pasienten i MyDignio der hun også kan svare på kliniske spørsmål og registrere symptomer og bivirkninger. Resultatene overføres samtidig til Dignio Prevent slik at helsepersonell kan følge opp verdiene som kommer inn og gi individuell oppfølging. 

  Med MyDignio har pasienten et kommunikasjonsverktøy som gir sikker (kryptert) meldingsutveksling, slik at hun kan kommunisere med helsepersonell når det måtte passe. Fordi løsningen er mobil og stedsuavhengig, gir den pasienten stor grad av selvstendighet og fleksibilitet. 

 • Metodikk

  All teknologi fungerer best og mest effektivt når man kjenner til og forstår alle funksjoner og mekanismer. Dignios løsning er utviklet for å være svært enkelt å ta i bruk; likevel har vi stor tro på at grundig opplæring gir en bedre brukeropplevelse både for helsepersonell og for pasientene. 

  Å kun monitorere pasienter på avstand gir ikke en fullverdig opplevelse av omsorg. Trygghet og kvalitet oppnår vi først når vi involverer pasientene og gir dem kontroll over og ansvar for sin egen helsetilstand – med kontinuerlig oppfølging og oppmuntring fra helsepersonell. Resultatet er pasienter som er rustet til å ta kloke livsstilsvalg. 

  God opplæring i klinisk metodikk for helsepersonell er dessuten nøkkelen til en smidigere innføring av velferdsteknologi. Vi tilbyr derfor opplærings- og videreutviklingsprogram satt sammen av erfarne sykepleiere og lege. Programmet gjør helsepersonell godt rustet til å gi pasientene solid opplæring og oppfølging i bruk av tjenestene. 

Måleapparater

Måleutstyr er en sentral del av medisinsk avstandsoppfølging. Dignios plattform integrerer en rekke pasientstyrte enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling.

Pasienten utfører selv medisinske målinger hjemme, og verdiene registreres og overføres automatisk via Bluetooth til pasientens nettbrett og pasientappen MyDignio. Vi samarbeider med underleverandører som tilbyr måleapparater med god kvalitet og høy grad av brukervennlighet. 

Fleksibiliteten og skalerbarheten i vår plattform gjør det mulig for oss å stadig integrere nye og hensiktsmessige måleapparater. Per i dag tilbyr vi apparater for måling av:

 • Blodtrykk
 • Blodsukker
 • Vekt
 • Temperatur
 • Oksygenmetning
 • Lungefunksjon og kapasitet

Mediseringsstøtte

Våre produkter innen elektronisk medisineringsstøtte er integrert med Dignio Prevent, og kan benyttes som en del av et program for medisinsk avstandsoppfølging eller alene. Medisindispenserne våre er mobile og støtter en aktiv hverdag, som for oss er et viktig prinsipp for å forebygge ensomhet, forverring av helsetilstand og sykdom.

Pilly SMS

Pilly SMS er en automatisk dosett som fylles med inntil 28 medisindoser, og den varsler når medisinen skal tas med lys og/eller lyd. Innstillingene for Pilly SMS settes i Dignio Prevent; her kan man for eksempel velge hva slags lyd som skal spilles av eller om det skal sendes SMS med andre eller flere påminnelser.

For å ta medisinen, snus dosetten på hodet slik at tablettene faller ned i hånden eller en passende skål. Dersom medisinen ikke hentes ut, varsles hjemmesykepleie, pårørende eller pasienten selv via SMS. 

Pilly SMS er liten og enkel å ta med seg hvor som helst, og den er også godkjent for å ta med på flyreiser. Den har et diskret design, som gjør at den ikke oppleves stigmatiserende eller sykeliggjørende. 

Medido

Medido er en dispenser for automatisk utlevering av multidoseposer. Multidoserullen plasseres i dispenseren, og alarmfunksjonen – et varsel med lys og lyd når det er tid for å ta medisinen – kan forstås av alle uavhengig av morsmål. 

Ved å trykke på en brukervennlig, blinkende knapp, kommer en åpnet pose med medisin ut. Dersom medisinen ikke blir hentet ut, registreres dette i Dignio Prevent, som sender et varsel videre til helsepersonell, pårørende eller pasienten selv via SMS. 

Medido har et diskret design og er dermed enkel å plassere de fleste steder. Den veier rundt to kilo og kan enkelt flyttes rundt ved behov, og den kan tas med på reiser. Det er også mulig å hente ut multidoseposene på forhånd når det er behov for å ta med seg en medisindose ut av hjemmet.