Dataskydd i Dignio

Dataskydd är centralt för både produktutveckling och drift och vi har genomfört ett antal åtgärder i linje med gällande dataskyddslagstiftning.

Dignio erbjuder välfärdsteknologiska lösningar som innebär behandling av person- och hälsoinformation. Bra och effektiva informationssäkerhetsåtgärder är en av våra viktigaste prioriteringar, se Informationssäkerhet i Dignio för mer information om våra informationssäkerhetsåtgärder. Dignio har också implementerat rutiner för att säkerställa att patienters och andra registrerades rättigheter respekteras.

Dignio lyder under Sveriges och EU:s personuppgiftslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Nedan följer en översikt över våra dataskyddsåtgärder, samt vägledning för våra kunder i deras roll som personuppgiftsansvarig. Frågor om dataskydd kan ställas till privacy@dignio.com.

Dignio har implementerat ett antal dataskyddsåtgärder i linje med svensk och EU:s dataskyddslagstiftning. Dessa åtgärder inkluderar bland annat:

Dignios dataskyddsåtgärder

Dignio har implementerat ett antal dataskyddsåtgärder i linje med svensk och EU:s dataskyddslagstiftning. Dessa åtgärder inkluderar bland annat:

 • Innebygd dataskydd. Dataskydd är alltid en del av planeringen när Dignio utvecklar nya produkter, eller när Dignio köper produkter från tredje part. Vi strävar efter att minimera mängden personuppgifter som behandlas till vad som är absolut nödvändigt för att våra kunder ska kunna uppfylla sina behandlingsändamål. Vi väljer även underleverantörer som erbjuder dataskyddsvänliga alternativ.
 • Överensstämmelse med dataskyddsprinciperna. Alla våra dataskyddsåtgärder är baserade på de sex grundläggande idataskyddsprinciperna, det vill säga principerna om i) syftesbegränsning, ii) dataminimering, iii) lagringsbegränsning, iv) korrekthet, v) integritet, konfidentialitet och vi) laglighet, rättvisa och transparens.
 • De registrerades rättigheter. Vi har rutiner för att säkerställa de registrerades rättigheter, såsom rätt till information, tillgång, rättelse, radering och begränsning av databehandling.
 • Transparent databehandling. Vi strävar efter att tillhandahålla fullständig och korrekt information om våra bearbetningsaktiviteter i våra integritetspolicyer, och vi finns även tillgängliga på privacy@dignio.com för ytterligare frågor.
 • Datalagring inom EU/EØS. Våre data lagras i Stockholm, Sverige.
 • Effektiva informationssäkerhetsåtgärder. Vi har genomfört ett antal informationssäkerhetsåtgärder, se Informationssäkerhet i Dignio för mer information om våra åtgärder.
 • Anonymisering. Vi strävar efter att minimera mängden personuppgifter på våra plattformar så långt detta är möjligt och använder anonymiserad och aggregerad data när användningen av personuppgifter inte är nödvändig, inklusive för teknisk säkerhetsdata och användarstatistik.
 • Åtkomstbegränsning. Tillgången till personuppgifter är strikt begränsad till anställda som behöver åtgärder för att utföra sina arbetsuppgifter. Tillgången till våra plattformar är begränsad till teknisk personal och kundsupport. Andra anställda har inte tillgång till kunddata utan föregående tillstånd från kunden.

Integritetspolicyer

Vi har utarbetat separata integritetspolicyer för alla våra produkter. Dessutom har vi en separat integritetspolicy för Dignios uppföljning av kunder, användning av våra webbplatser och våra sociala mediekanaler.

Ansvarsfördelning och tydliggörande av roller mellan Dignio och Dignios kunder

Dignio behandlar endast personuppgifter i linje med de instruktioner vi får från våra kunder. Vi ingår databehandlingsavtal med alla kunder som anger hur Dignio kommer att behandla personuppgifter för våra kunders räkning. Det innebär att våra kunder är ansvariga för behandlingen och att Dignio är databehandlare.

Som personuppgiftsansvarig är våra kunder ansvariga för att definiera syftet med behandlingen, vilka personuppgifter som ska behandlas, hur personuppgifterna ska behandlas och hur länge personuppgifterna ska lagras. Dignio behandlar endast personuppgifterna som våra kunder har beslutat.  Få en kostnadsfri demonstration

  Läs mer om hur vår lösning kan användas för att följa upp ett antal patientgrupper och bidra till en mer hållbar vård