• For en aktiv, sunn og trygg hverdag!

   

  Vi tror en helhetlig løsning for medisinsk avstandsoppfølging gir den beste opplevelsen både for pasienten, pårørende og helsevesenet. Med vår løsning kan medisinsk avstandsoppfølging fungere sømløst på tvers av helsevesenet.

 • «Jeg har ikke vært innlagt en eneste gang det siste året. Før var sykehuset mitt første hjem, og hjemmet mitt andre.»
  Kolspasient
  fra prosjektet, VIS, i Oslo

Kunder

Gjennom ulike prosjekter og oppdrag har vi i samarbeid med pasienter og helsepersonell utviklet vår plattform og vår kliniske metodikk. På denne måten har vi kunnet tilpasse våre løsninger for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten, i det private og til forskning. Vi er stolte av å kunne vise til solide resultater, anerkjennelse og internasjonale priser.

 • Konsultasjoner

  Antall polikliniske konsultasjoner per måned gikk ned med 34%.

 • Innleggelser

  Antallet innleggelser på sykehus ble i snitt redusert med 18,6%.

 • Liggedøgn

  Antallet liggedøgn på sykehuset ble redusert med 33%.

 • Hjemmebesøk

  Antall besøk fra hjemmesykepleietjenesten ble redusert med 34%.

Oslo kommune: Velferdsteknologi i sentrum (VIS)
Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune var vår aller første oppdragsgiver. I 2014 fikk bydelen, sammen med bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka, statlige midler til å prøve ut velferdsteknologiske løsninger gjennom prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS). Rapporten fra den uavhengige følgeforskningen viser at Dignios løsning var godt innarbeidet både hos helsepersonellet og pasientene, kom de overbevisende resultatene.
Sarpsborg kommune: Mestry
I perioden 2016-2018 har Nasjonalt velferdsteknologiprogram testet ut medisinsk avstandsoppfølging i Oslo, Sarpsborg, Trondheim og Stavanger. Dignio leverte løsninger til Oslo og Sarpsborg. I Sarpsborg kommune skilte prosjektet Mestry seg fra de andre delprosjektene ved at oppfølgingstjenesten her var outsourcet til Dignios eget oppfølgingssenter. Det ga en særdeles høy brukertilfredshet i følge den uavhengige forskningsrapporten:
“Brukerne i Mestry har svart meget positivt på den nye tjenesten. Innen effektmålene trygghet, egenmestring og levevaner har utvalget i Mestry den høyeste scoren, sammenlignet med de andre delprosjektene. Dette er sterke funn, som viser at brukerne i Mestry er jevnt over meget fornøyd med tjenesten.”
Sykehuset Østfold: Kreftpoliklinikken
Kreftavdelingen på Kalnes gjennomførte i perioden 2015-2017 et innovasjonsprosjekt kalt «Fjernmonitorering av kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste» med Dignio som samarbeidspartner. 
I prosjektet ble en type måling testet ut da pasientene selv fikk ta blodprøver hjemme. Prosjektet ble løftet frem i regjeringens kreftstrategi, Leve med kreft, for perioden 2018-2022. Pasientgruppen var liten, men resultatene overbevisende. Det å få innsikt i sin egen helsetilstand gjorde dem tryggere og bedre rustet til å ta gode, forebyggende valg i hverdagen. 
Birmingham, England: PROmics, forskning på persontilpasset medisin
Dignio er teknisk bidragsyter i en omfattende, britisk forskning på genterapi, i samarbeid med Birmingham University med Center for Patient Reported Outcome, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, legemiddelverket (MHRA) og fire Advanced Treatment and Therapy Center (ATTC).
Genterapi har et enormt potensiale for behandling av pasienter med lidelser som ikke kan helbredes med dagens behandlingsmetoder. Dette inkluderer blant annet leversykdom, flere kreftdiagnoser og gikt. Prosjektets målsetting er å utvikle en ny infrastruktur for å fange opp pasienters symptomer og generell livskvalitet når de nå mottar denne nye, eksperimentelle behandlingsformen. 
Shanghai, Kina: St. Mount Hospital
Vår løsning er i drift ved den private poliklinikken, St. Mount Hospital, som åpnet i Shanghai i januar 2019. Her vil kinesiske sykepleiere følge opp kronisk syke ved hjelp av Dignios plattform og etter sertifisering innen bruk av vår kliniske metodikk. 
Plattformen er også planlagt benyttet til oppfølging av forsikringskunder som står i fare for sykdomsutvikling eller forverring. Her samarbeider vi med et av verdens største forsikringsselskap. 
Beijing, Kina: YiFang Health Valley
Det kinesiske konglomeratet og eiendomsutvikleren YiFang har fått i oppdrag å bygge en helt ny bydel i Beijing med en egen «HealthValley» dedikert til helsearbeid. Dignio har inngått et samarbeid med YiFang, og vil være leverandør av den teknologiske løsningen og metodikken for medisinsk avstandsoppfølging i dette innovative fagområdet for helse. 

Utmerkelser

HBI Business Model Innovation Awards er en stor, internasjonal konkurranse som avholdes årlig gjennom et samarbeid mellom Healthcare Business International og KPMG. I 2017 vant Dignio prisen for beste “low cost business model”. Juryens begrunnelse lød:

“Dignio enables healthcare providers to offer an innovative remote care service to their patients. By focusing on patient centred preventive medicine which keeps patients with chronic conditions healthy, detecting and treating any exacerbation’s at an early stage, Dignio delivers significant beneficial health effects and substantial, independently verified, savings.”