Simple Feed

Electronic medicine dispensers are beneficial for both patients and healthcare personnel. “If we put the effort in now, we will reap the rewards later”, says healthcare consultant Mona Elise Kristoffersen.

 

“This isn’t happening in some distant future. It’s happening right now.”

As a consultant, Mona Elise Kristoffersen develops digital healthcare solutions for Sarpsborg municipality in Norway. She knows that an ageing population is changing the government’s perspective on healthcare.

“We must accept that we’re getting older. Healthcare resources are depleting, and the kinds of help people need are changing. Digitisation has become a necessity”, she says.

To meet the demands for both quantity and quality of healthcare, Sarpsborg municipality offers electronic medication support to patients at home.

 

Quality time with the patient

The municipality has been using electronic medicine dispensers since 2009. Today, they use Dignio’s Pilly SMS and Medido. Once they are stocked by healthcare personnel, the dispensers let the patients know when they need to take their medicine. Personnel or relatives are notified if a patient misses a day.

The dispensers have changed the way healthcare personnel work, says Kristoffersen.

Twenty dispensers in use can completely free up one healthcare worker, who would otherwise be travelling from patient to patient to give out medication.

“Nurses don’t want to go back to driving back and forth, visiting the same patient up to four times a day. Patient contact is good, but the amount of travelling took up so much valuable time,” says Kristoffersen.

She was working as a nurse when the municipality first started to use medicine dispensers.

“When our travel time was reduced, we were able to have longer follow-up meetings and give better quality care to our patients. Daily visits equalling high quality care is a common misconception,” she says.

We bring patients and healthcare professionals closer together. Read more about Dignio’s remote care services

Medications at the right time

The dispensers have several benefits.

  • They minimisethe riskof patients and healthcare workers being exposed to COVID-19.
  • Patients can take their medicine themselves, as they’re not waiting forhome visits. This encourages people to take a more active role in their own care.
  • With access to an electronic medicine dispenser at home, it’s also easier for patients to take their medicine at the right time.

“Despite their best efforts, healthcare personnel can’t guarantee to be on-time to every appointment they have. Often patients who require urgent attention will need to be prioritised, which means having to move their schedule around,” the adviser explains. This can mean patients are left without their medicine at the time they should be taking it.

The patient gets a far better effect when medicine is taken at the right time, according to Kristoffersen. For example, painkillers are most effective when taken before pain starts, to allow time for the medicine to begin working. Another example is Parkinson’s:

“Patients with Parkinson’s must take several daily doses at a specific time to prevent symptoms,” she says.

Investing time

Although the dispensers free up personnel time, Kristoffersen emphasises that they are not a quick fix. It will take time to make changes to the system, and see them work long-term.

“We live in an age where everything is quickly available to us, but it takes time and preparation to get to that point, especially regarding dispensers,” she says.

Healthcare personnel must still program the dispenser and fill it with medication. The patient must learn how to use it and be closely monitored at first. Patients with cognitive impairment may need more time to learn.

“If we put the effort in now, we will reap the rewards later”” she says.

We bring patients and healthcare professionals closer together. Read more about Dignio’s remote care services

Dignio’s solutions

The electronic medicine dispensers make a sound when the medicine is to be taken, then registers whether or not it has been removed.

Pilly, Dignios smallest medication dispenser

Both Pilly SMS and Medido notify home nurses, relatives or the patients themselves via SMS if the medicine is not taken out. Both dispensers are connected to the administration system Dignio Prevent, where health personnel have access to all it’s data.

Pilly SMS is an automatic dispenser that contains 28 small chambers to hold medication. It makes a sound when medication is to be taken, which is then released by simply turning the device upside down. It’s compact, easy to carry and discreet, preventing it from appearing stigmatising or revealing.

Medido is a larger dispenser that automatically delivers individualised bags containing multiple doses of medication. It alerts with a sound and light when medication is to be taken, which is then released when the large ‘OK’ button is pressed. Medido also has a discreet design and blends easily into any interior. It weighs around two kilograms and is also portable.

Elektroniske medisindispensere gir gevinster for både pasienten og for helsetjenesten. – Man må gjøre en innsats først, men vi får betalt for det senere, sier helserådgiver Mona Kristoffersen.

 

– Dette skjer ikke om 10-20 år. Det skjer nå.

Mona Elise Kristoffersen jobber i Sarpsborg kommune. Som rådgiver i e-helseavdelingen utvikler hun digitale helseløsninger i kommunen. Hun er klar på at eldrebølgen tvinger oss til å tenke litt annerledes.

– Vi må ta innover oss at vi lever lenger. Ressursene blir knappere, og det er behov for hjelp på en annen måte enn før. Vi må digitalisere. Det er en nødvendighet, sier hun.

For å møte denne ressursknappheten – og å heve kvaliteten i helsetjenestene – tilbyr Sarpsborg kommune elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeværende pasienter.

Mer kvalitetstid med pasient

Kommunen har brukt elektroniske medisindispensere siden 2009 og bruker i dag Dignios Pilly SMS og Medido. Helsetjenesten fyller dispenserne med medisin, og dispenserne gir signal til pasienten når medisinen skal tas. Hvis medisinen ikke blir tatt, får helsepersonell eller pårørende beskjed.

Dispenserne har endret måten helsetjenesten jobber på, forteller Kristoffersen.

For omtrent hver 20. dispenser som er i bruk, frigjør kommunen timeplanen til en helsearbeider, som tidligere kjørte fra hjem til hjem for å dele ut medisiner.

– Ingen sykepleiere ønsker å gå tilbake til slik det var, da man måtte kjøre fram og tilbake til samme pasient fire ganger om dagen. Gode pasientbesøk er bra, men all kjøringen spiste opp mye av arbeidsdagen, sier Kristoffersen.

Hun har selv opplevd endringen i egen hverdag. Hun jobbet nemlig som sykepleier da kommunen først begynte å ta i bruk medisindispensere.

– Når vi slipper å løpe fra pasient til pasient, fem minutter her og der, får vi satt av mer tid til å ha lengre oppfølgingsmøter. Det gir bedre kvalitet. Mange tror det er høy kvalitet når hjemmetjenesten kommer og deler ut medisin flere ganger om dagen. Det stemmer ikke, sier hun.

Dignio knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen. Les mer om digital hjemmeoppfølging her.

Dignios multidosedispenser, Medido, tar liten plass og er enkel å håndtere.

Medisiner til riktig tid

Dispenserne gir pasienter flere fordeler.

  • De reduserer antall smittesituasjoner. Helsedirektoratet anbefaler derfor bruk av medisineringsstøtte for å skjerme pasienter og helsearbeider fra å bli smittet av covid-19.
  • Pasienter blir mer selvstendige, opplever mestring og får større kontroll over egen behandling. Fordi de kan ta medisinen selv, slipper de å vente på daglige besøk av sykepleiere.
  • Med tilgang til en elektronisk medisindispenser i hjemmet er det også enklere å ta medisinen til riktig tid.

– Hjemmesykepleiere kan ikke garantere å være på et sted til et avtalt tidspunkt. Plutselig er det noen som har falt og trenger ekstra hjelp. Da kan det gå en time før vi kommer oss videre, forteller rådgiveren.

Ved å ta medisinen til riktig tid får man bedre effekt ifølge Kristoffersen. Hvis du går på smertestillende, er det en fordel at du tar medisinen i forkant av smertene fordi det tar tid før den begynner å virke. Et annet eksempel er Parkinson:

– Pasienter med Parkinson må ta mange tabletter daglig. Hvis ikke disse tas med jevne mellomrom får pasienten symptomer, sier hun.

En investering i tid

Selv om dispenserne frigjør tid for helsetjenesten, understreker Kristoffersen at de ikke er en quick fix. Det må investeres tid for å få ordningen til å fungere.

– Vi lever i en tid der alt skal gå så raskt, men dette er ikke bare en knapp vi kan trykke på. Det er en del forberedelser som må til for at ordningen skal fungere, sier hun.

Kommunene må fortsatt programmere dispenseren og fylle den med medisiner. Pasienten må læres opp i bruken og følges tett opp den første tiden. Pasienter med kognitiv svikt kan trenge tid til å lære seg systemet.

– Vi må gjøre en ekstra innsats først for å få gevinsten, men vi får betalt for det senere, sier hun.

Dignio knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen. Les mer om digital hjemmeoppfølging her.

Dignios løsninger

Pilly får lett plass i din sekk eller veske.

De elekstroniske medisindispenserne lager lyd når medisinen skal tas og registrerer om den har blitt tatt eller ikke. Både Pilly SMS og Medido har et system der hjemmesykepleie, pårørende eller pasienten selv varsles via SMS hvis medisinen ikke tas ut. Begge dispensere er knyttet opp mot administrasjonssystemet Dignio Prevent hvor helsepersonell har tilgang på all historikk.

Pilly SMS er en automatisk dosett som fylles med inntil 28 medisindoser, og den varsler når medisinen skal tas med lys og/eller lyd. Den er liten og enkel å ta med seg hvor som helst, noe som støtter en aktiv og sosial hverdag. Pilly SMS har et diskret design, som gjør at den ikke oppleves stigmatiserende eller sykeliggjørende.

Medido er en større dispenser for automatisk utlevering av multidoseposer. Multidoserullen plasseres i dispenseren, og alarmfunksjonen – et varsel med lys og lyd når det er tid for å ta medisinen – kan forstås av alle uavhengig av morsmål. Ved å trykke på en brukervennlig, blinkende knapp, kommer en åpnet pose med medisin ut.

Dispenseren har et diskret design, veier rundt to kilo og kan enkelt flyttes rundt ved behov. Den kan tas med på reiser, og det er også mulig å hente ut multidoseposene på forhånd når det er behov for å ta med seg en medisindose ut av hjemmet.