Digital hjemmeoppfølging for Covid-19

Kommuner og sykehus tar i bruk nye verktøy for å håndtere covid-19 epidemien. Vår løsning for digital hjemmeoppfølging inneholder mange funksjoner som kan bidra til å trygge pasienten, avlaste helsevesenet og prioritere ressurser til de pasientene som trenger det mest.

Tryggere hjemme

Dignio Connected Care er en løsning for avstandsoppfølging som er enkel å ta i bruk. Pasienten får et nettbrett klart til bruk eller kan laste ned app på egen smarttelefon. Appen er brukervennlig og vil gi et oversiktlig bilde av hva pasienten må gjøre i deres situasjon. Gjennom appen kan pasienten rapportere inn symptomer, svare på spørreskjema og gjennomføre målinger. Pasienten følges opp av helsepersonell som jobber i webportalen Dignio Prevent. Den er utviklet sammen med helsepersonell og gjør det lettere å triagere. Pasienter settes opp med oppgaver, grenseverdier og utstyr. Dignio Prevent er utviklet for at helsepersonell skal kunne:

 

  • Mulighet til å prioritere ressursene til de pasientene som har mest bruk for det, gjennom automatisk triagering av pasienter ved hjelp av innmeldte symptomer og målinger.
  • Bygge en omfattende oversikt over relaterte symptomer for kritisk syke pasienter.
  • Kommunisere med pasienter gjennom asynkron kommunikasjon eller videofunksjon.

I forbindelse med Covid-19, kan Dignio Connected Care tas i bruk til oppfølging av i hovedsak  tre pasientgrupper:

Pasienter i risikogrupper

Sårbare pasientgrupper med underliggende sykdommer eller svakt immunforvsar har spesielle behov under epidemien. Pasientene må følges tett opp hjemmefra for å unngå smittefare. Disse pasientgruppen kan svare på spørreskjema og rapportere inn målinger som automatisk overføres til MyDignio og videre til Dignio Prevent. Basert på grenseverdier kan resultatene gi helsepersonell et varsel og pasienten kan følges opp. Kommunikasjon med helsepersonell skjer via chat og video.

Pasienter med bekreftet smitte

Pasienter som har fått påvist smitte kan bli fulgt tett opp ved hjelp av spørreskjema og eventuelt temperaturmålinger og måling av oksygenmetning. Forverringer kan oppdages tidlig og bidra til at pasienter får riktig hjelp når de trenger det. Ved behov kan pasienten bruke chat og/eller video for å kommunisere med helsepersonell. Pasienten har også en informasjonsside som kan oppdateres fortløpende.

Nærkontakter

Personer som har vært i kontakt med en bekreftet smittet person kalles nærkontakter og følges gjerne også opp. For å fange opp om vedkommende også har blitt smittet, kan nærkontakter bruke Dignios løsning for innrapportering av symptomer eller kommunikasjon. Kommuner kan selv velge hvordan dette skal foregå, men eksempelvis kan et spørreskjema om symptomer fange opp en endring og vedkommende kan følges opp tettere.

«Økt bruk av digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling vil ivareta smittevern, bidra til mer effektiv ressursbruk og øke sannsynligheten for at hensiktsmessige endringer i arbeidsprosesser som nå finner sted, blir videreført.»

Helse- og omsorgsdepartementet om digital hjemmeoppfølging under korona-epidemien, 21.04.20

«Erfaringer så langt viser at digital hjemmeoppfølging fanger opp tegn til forverring og oppleves som trygghetsskapende og støttende særlig for de som bor alene og har en kronisk sykdom, slik erfaringsdeling via KS viser (ks.no).»

Helsedirektoratets nasjonale veileder, 13.05.20

Viktig funksjonalitet

Pasienten mottar et nettbrett klart til bruk eller laster ned en app på egen smarttelefon. Appen er brukervennlig og utviklet i samarbeid med pasienter. Portalen for helsepersonell, Dignio Prevent, er både avansert og intuitiv på samme tid. Brukere kan ha ulike roller med ulike tilganger til systemet. All pasientdata håndteres sikkert i vår skybaserte løsning. Med løsningen kan helsepersonell i karantene også følge opp pasienter fra sitt eget hjem.

Oversikt og triagering: Basert på spørreskjema og målinger fra ulike aparater (f.eks termometer eller spirometer), får helsepersonell en full oversikt over pasientene, og kan lett triagere. Informasjon og historikk fra rapporterte data gir viktig beslutningsstøtte.

Chat funksjon: Pasienter og helsepersonell kan sende meldinger til hverandre, og gjennom asynkron kommunikasjon ha dialog når det er best egnet for begge parter.

Video funksjon: Videokonsultasjon kan avtales ved behov. Det opprettes et «videorom» hvor pasienten og helsepersonell kan møtes. Flere personer kan delta på samme tid, som for eksempel pasienten, fastlegen eller andre medlemmer av et tverrfaglig team.

Informasjonsside: Pasientappen MyDignio har en informasjonsside som kan oppdateres av helsepersonell fra webportalen Dignio prevent. Det er mulig å masseoppdatere siden samt også gi ulik informasjon til ulike pasientgrupper.

Symptomrapporterng: Pasienter kan rapportere symptomer, gjennom blant annet spørreskjema. Disse kan være tilpasset den enkelte pasient eller være malbasert.

Monitorering: Pasienter kan gjøre ulike målinger ved hjelp av måleapparater. Dette kan for eksempel være temperatur, vekt, blodtrykk, blodsukker, oksygenmetning og lungekapasitet. Resultatene kan også legges inn manuelt.

Digital hjemmeoppfølging av covid-19 pasienter

Innslag på NRK Nyheter, 15. april 2020

Trykk her for å lese mer om hvordan Larvik kommune bruker vår løsning for digital hjemmeoppfølging for å følge opp koronasmittede pasienter.

Vil du vite mer om løsningen og hva som skal til for å komme i gang? Ta kontakt i dag og vi vil sette opp et møte og gi deg en demonstrasjon.

Driftssjef: Martin Fredriksen –  martin@dignio.com

Les mer om hvem vi jobber sammen med her og se noen av oppslagene om Dignio i media her.